Днес, 15 ноември 2007 г. ...
Дата: 2007-11-16 14:55:01


Днес, 15 ноември 2007 г., в Института по история към БАН се проведе публичната зашита на дисертационния труд на н.с. Ангел Джонев за придобиване на образователна и научна степен “Доктор” на тема “Македония в железопътната политика на България (1878 – 1918 г.)”. Защитата се проведе в Специализиран научен съвет по Нова и най-нова история към Висшата атестационна комисия в състав от 19 души с председател Ст. н. с. І ст. д. и. н. Румяна Радкова и научен секретар Ст. н. с. І ст. д. и. н. Витка Тошкова.

В дисертационния труд се разглеждат различните фактори в българската железопътна политика по отношение на Македония. Показани са постигнатите резултати и пропуснатите ползи. Хронологическите граници на изследването обхваща периода от възстановяването на българскaта държава до края на бойните действия през Първата световна война (1878-1918 г.).
Научен консултант:
доц. д-р Веселин Янчев
Рецензенти:
проф. д. и. н. Димитър Гоцев
доц. д-р Валери КолевИзточник: Регионален исторически музей - Кюстендил
http://www.kyustendilmuseum.primasoft.bg/bg